TRAMITACIÓ DEL CERTIFICAT DE LA CÈDULA D'HABITABILITAT

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.


La cèdula d’habitabilitat és necessària per:


• Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió
o en transmissions posteriors.


• Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres
serveis.

gestioiobresllarg.png