DOCUMENTACIÓ PEL LLOGUER D'UN IMMOBLE. 

logogrupserveis2.png

Documentació per posar a lloguer un immoble

Documentació per llogar un immoble

Si vostè es propietari d'un pis, casa, local o nau, li podem buscar el millor llogater, en
aquest cas necessitarem:

 

 

          - Dades personals i de contacte. 

- Document nacional d'identitat (DNI). 

- Escriptura pública de l'immoble o d'herència si és el cas. 

- Rebut IBI. 

- Rebut de pagament de la comunitat de veïns (si hi ha comunitat de veïns)

- Encàrrec de venda signat pels propietaris, donant el consentiment de lloguer. 

- Certificat d'eficiència energètica. 

- Cèdula d'habitabilitat al corrent. 

- Últimes factures o rebuts de pagament dels suministres. 

- Assegurança de continent. 

 

 

 

Requisits necessàris per a llogar un immoble: 

 

 

          - Dades personals i de contacte. 

- Document nacional d'identitat (DNI). 

- Últimes 3 nòmines i declaració de renda per estudiar la viabilitat i solvència
- Fiances requerides com aval i com a garantía (si escau)
- Compte corrent bancària
- Autorització de dades personals per estudiar la solvència econòmica per companyies especialitzades i asseguradores.